POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://piekno-rekodziela.pl.

 1. Informacja RODO – pragniemy poinformować, że Firma Piękno Rękodzieła Halina Nowosad, ul. Pułaskiego 9/133 35-011 Rzeszów, podjęła odpowiednie kroki, aby dostosować się do nowych wymogów i zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji umów, jak również przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.

 1. Firma dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy pod adresem https://piekno-rekodziela.pl.

 1. Właścicielem, zarządcą Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest:

Firma  Piękno Rękodzieła Halina Nowosad, ul. Pułaskiego,9/133, 35-011 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 8133702231, REGON 361036662

 1. Dane osobowe zbierane przez firmę Piękno Rękodzieła Halina Nowosad za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych.

 1. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Z tych praw możecie Państwo skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby Firmy lub adres e-mail: pieknorekodziela@gmail.com. Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Państwu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.

 1. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo
  z Firmą; inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, a także pracownicy i współpracownicy Firmy lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Firmy lub kontrahenta.

 1. Użytkownik sklepu internetowego ma prawo do likwidacji swojego konta w każdej chwili, decyzja ta zależy tylko od niego. Usunięcie konta jest dobrowolne i następuje po przesłaniu takowej informacji na adres poczty elektronicznej: pieknorekodziela@gmail.com.

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił piekno-rekodziela.pl. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez piekno-rekodziela.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem piekno-rekodziela.pl może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli piekno-rekodziela.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług piekno-rekodziela.pl, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i piekno-rekodziela.pl nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu piekno-rekodziela.pl podlega; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, piekno-rekodziela.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega piekno-rekodziela.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług piekno-rekodziela.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. piekno-rekodziela.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 1. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej pieknorekodziela@gmail.com.

 1. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło - piekno-rekodziela.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie.

 1. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. piekno-rekodziela.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 1. piekno-rekodziela.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 1. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Państwa o przekazanie nam dodatkowych Państwa danych osobowych.

 1. Możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Państwo jesteście stroną. Udzieloną nam zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

 1. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 1. Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa.

 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Państwu prawach oraz o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Firmy lub e-mailowy (pieknorekodziela@gmail.com).

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Piękno Rękodzieła Halina Nowosad w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Firmie,
 • ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur
 • i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Firmy,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym piekno-rekodziela.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 2. Data stworzenia Polityki Prywatności i data ostatniej modyfikacji: 02.05.2020 r.